CIRCULAR 03/2022 - AJUDES AL SECTOR DEL TRANSPORT

25/04/2022
FISCAL

Aprovat el Reial Decret-Llei 6/2022, pel qual s’adopten mesures urgents en el marc del
Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques, on s’inclou la bonificació
extraordinària i temporal del preu final de determinats productes energètics.

CIRCULAR 03/2022 – AJUDES AL SECTOR DEL TRANSPORT
Aprovat el Reial Decret-Llei 6/2022, pel qual s’adopten mesures urgents en el marc del 
Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques, on s’inclou la bonificació 
extraordinària i temporal del preu final de determinats productes energètics, i mesures 
en el sector del transport per carretera.
Bonificació Extraordinària i temporal del preu final de determinats productes 
energètics:
S’estableix que seran beneficiaris d’aquesta bonificació les persones i entitats que 
adquireixin els productes detallats entre els dies 1 d’abril i 30 de juny de 2022, ambdós 
inclòs.
Els productes que donaran dret a bonificació són els següents:
1- Gasolina (G95E5, C95E10, G95E5+, G95E5 i G98E10)
2- Gasoil d’automoció habitual o Gasoil A (GOA) i gasoil d’automoció de 
característiques millores o Gasol A+ (GOA+).
3- Gasoil B (GOB).
4- Gasoil per a ús marítim (MGO).
5- GLP (Gasos liquats de petroli per a propulsió de vehicles).
6- GNC (Gas natural comprimit liquat per a propulsió de vehicles).
7- GNL (Gas natural liquat per a propulsió de vehicles).
8- Bioetanol.
9- Biodièsel.
10- Gasolina amb bioetanol o gasoil amb biodièsel que requereixin etiquetat 
específic.
També donarà dret a la bonificació l’adquisició de l’additeiu AdBlue. 
La bonificació tindrà un import de 0,20€/litre i s’aplicarà sobre el preu de venda per a 
cadascuna de les unitats anteriors. Expecta en els casos 6 i 7 que serà per cada kg. La 
bonificació serà directament aplicada pel col·laborador que ostenti la titularitat dels 
drets d’explotació de les seves instal·lacions de subministrament de combustible. 
Mesures en el sector del transport per carretera
S’estableix un sistema d’ajudes, corresponents a l’exercici 2022, per la concessió 
d’ajudes financeres a empreses privades i treballadors autònoms. La finalitat 
d’aquestes serà la de pal·liar l’efecte perjudicial de l’increment dels costos dels 
productes petrolífers. Seran beneficiaris de les ajudes els treballadors autònoms i les 
societats amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes al territori espanyol, i 
que siguin titulars d’una autorització de transport per carretera de qualsevol de les 
següents classes: VDE, VT, VTC, VSE, MDPE, MDLE, atenint al número i tipologia de 
vehicle adscrits a l’autorització i que en data 29-03-2022, es trobin d’alta en el Registre 
d’Empreses i Activitats de Transport.
L’import individual de l’ajuda es determinarà atenen al nombre i tipologia de vehicle 
d’acord amb la següent relació:
1- Mercaderies Pesat (MDPE): 1.250€
2- Mercaderies Lleuger (MDLE): 500€
3- Autobús (VDE): 950€
4- Taxis (VT): 300€
5- Vehicle de lloguer sense conductor (VTC): 300€
6- Ambulància (VSE): 500€
El termini per presentar la sol·licitud finalitzarà el dia 30 d’abril de 2022. Les 
ajudes acordades s’abonaran a través de transferència bancària al seu titular. 
Transcorregut el termini d’un mes des de la finalització del termini de presentació sense 
haver rebut l’ingrés corresponent, indicarà que la sol·licitud ha sigut desestimada.