CIRCULAR 03/2023 – IMPOST ESPECIALS SOBRE ELS ENVASOS DE PLÀSTIC NO REUTILITZABLES

17/01/2023
FISCAL

A partir de l’1 de gener del 2023, entrarà en vigor l’impost especial sobre els envasos e plàstic no reutilitzables aprovat en el títol VII, de la Llei 7/2022, de residus i sols contaminats per una economia circular.

 

 

 

 

CIRCULAR 03/2023 – IMPOST ESPECIALS SOBRE ELS ENVASOS DE PLÀSTIC NO REUTILITZABLES

 

A partir de l’1 de gener del 2023, entrarà en vigor l’impost especial sobre els envasos e plàstic no reutilitzables aprovat en el títol VII, de la Llei 7/2022, de residus i sols contaminats per una economia circular. D’aquest impost cal tenir en compte els següents termes:

 

 • NATURALESA DE L’IMPOST

 

És un tribut de naturalesa indirecta que recau sobre la utilització, en tot el territori espanyol (incloent els territoris de les illes Canàries, Ceuta i Melilla), d’envasos no reutilitzables que continguin plàstic, tant si es presenten buits, com si es presenten contenint, protegint, manipulant, distribuint i presentant mercaderies.

 

 

 • ÀMBIT OBJECTIU D’APLICACIÓ (art. 68)

 

S’inclouen en l’àmbit objectiu d’aquest impost:  

 

 1. Els envasos no reutilitzables que continguin plàstic

 

Tenen aquesta consideració tots els articles dissenyats per contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies, incloent-se dins d’aquest concepte, únicament:

 

 • Els envasos de venta o primaris: brides grapes, pinces i demés elements de subjecció que formin part d’un envàs, contenidors o separadors de productes de perfumeria, productes alimentaris, tetrabriks, malles o xarxes (utilitzats per emmagatzemar la fruita o els juguetes) entre d’altres.
 • Els envasos col·lectius o secundaris: anelles de productes que agrupen unitats de pack (com de les llaunes de begudes).
 • Els envasos de transport o terciaris: cinta d’embalatge, film per embalatge o el film protector de palès.

 

En aquest sentit, tindran la consideració d’envasos no reutilitzables els articles que no hagin sigut concebuts, dissenyats i comercialitzats per realitzar múltiples circuits o rotacions al llarg del seu cicle de vida, o per ser emplenats o reutilitzats amb el mateix fi pel que van ser dissenyats.

 

No obstant, no tindran la consideració d’envàs no reutilitzable quan aquests articles formin part integrant d’un producte i siguin necessaris per contenir, sustentar o preservar aquest producte durant tota la seva vida útil i tots els seus elements estiguin destinats a ser utilitzats, consumits o eliminats conjuntament.

 

Uns exemples d’envasos no reutilitzable que complirien aquesta excepció són els bolígrafs, els encenedors cartutxos d’impressora i els coberts d’un sol ús, els quals malgrat estiguin fabricats de plàstic no tributaran per aquest impost doncs són un tipus d’envàs que va unit al producte que conté i que és imprescindible la seva existència perquè aquest sigui consumit.

 

 1. Els productes de plàstics semielaborats

 

Únicament són els productes de plàstics semielaborats els que estiguin destinats a l’obtenció dels envasos als que fa referència la lletra A, tals com les preformes o les làmines de termoplàstic.

 

Val a dir que els productes semielaborats únicament seran aquells productes intermedis obtinguts a partir de matèries primes que hagin estat sotmeses a una o vàries operacions de transformació i que requereixin d’una o vàries fases de transformació posterior per poder ser destinades a la seva funció com a envàs.

 

 1. Els productes que continguin plàstic destinats a permetre el tancament, la comercialització o la presentació d’envasos no reutilitzables

 

Per últim, tots aquells productes que, estan compostos de més d’un material, continguin plàstic, es gravarà únicament per la quantitat de plàstic.

 

 

 • CONTRIBUENTS I MERITACIÓ DE L’IMPOST

 

Totes les persones físiques o jurídiques que compleixin amb algun dels fets imposables contemplats en l’apartat 1.5 del present escrit (art. 72.1 de la llei 7/2022) la qual cosa comportarà l’obligació de presentar autoliquidacions.

 

Tant la meritació com els contribuents d’aquest impost variarà segons quin sigui el fet imposable:

 

 1. En la fabricació i l’adquisició intracomunitària, és contribuent el fabricant o l’adquirent intracomunitari i aquests seran qui hauran d’autoliquidar i ingressar l’import del deute tributari.

El període de liquidació coincidirà amb el trimestre natural, llevat que es tracti de contribuents el període de liquidació dels quals en l'àmbit de l'impost sobre el valor afegit sigui mensual, atenent el seu volum d'operacions o altres circumstàncies previstes a la normativa del citat impost. En aquest últim cas, el període de liquidació també serà mensual.

 1. En la importació és contribuent l’importador i la meritació de l’impost es produeix en el moment en què es meritin els drets d’importació conforme a la legislació duanera.
 2. A la tinença irregular és contribuent qui els posseeixi, comercialitzi, transporti o utilitzi i la meritació de l'impost es produeix en el moment de la introducció irregular i, si no es coneix, en el període de liquidació més antic no prescrit, llevat de prova que correspon un altre.

 

 

 • FET IMPOSABLE (art. 72)

 

Està subjecta al present impost la fabricació, importació, adquisició intracomunitària o tinència irregular de productes que formin part de l’àmbit objectiu.

 

També estaran subjectes a l’impost la introducció en el territori d’aplicació del impost dels productes que formin part de l’àmbit objectiu de l’impost.

 

Dit això, és important remarcar que no tindrà la consideració de fabricació l’elaboració d’envasos a partir, exclusivament, dels productes subjectes a l’impost compresos en l’article 68.1.b) i c) de la Llei (B i C  de l’apartat 2.1 del present escrit) o, a més a més dels anteriors, d’altres envasos que no continguin plàstic.

 

No obstant, sí que tindrà la consideració de fabricació la incorporació als envasos d’altres elements de plàstic que, no constituint per si sols part de l’àmbit objectiu de l’impost, després de la seva incorporació als envasos passin a formar part dels mateixos. 

 

 

 • OPERACIONS NO SUBJECTES (art. 75)

 

No estaran subjectes a l’impost:

 

 1. La fabricació dels productes que formin part de l’àmbit objectiu de l’impost quan, amb anterioritat a la meritació de l’impost, hagin deixat de ser adequats per la seva utilització o hagin sigut destruïts.
 2. La fabricació d’aquell productes que es destinin a ser enviats directament pel fabricant, o per un tercer en el seu nom o pel seu compte, fora del territori espanyol.
 3. La fabricació, importació o adquisició intracomunitària de les pintures, les tintes, les laques i els adhesius, concebuts per ser incorporats als productes que formin part de l’àmbit objectiu de l’impost.
 4. La fabricació, importació o adquisició intracomunitària de productes d’envasos de plàstic no reutilitzables que no estiguin dissenyats per ser entregats conjuntament amb les mercaderies.

 

 

 • EXEMPCIONS

 

De conformitat amb l’art. 75 de la Llei 7/2022, estaran exemptes del present impost les següents operacions:

 

 1. La fabricació, importació i adquisició intracomunitària dels envasos no reutilitzables que continguin plàstic i productes semielaborats que siguin destinats a la distribució o presentació de medicaments, productes sanitaris, aliments per a usos mèdics especials, preparats per lactants d’ús hospitalari o residus perillosos d’origen sanitari.
 2. La fabricació, importació o adquisició intracomunitària de rotllos de plàstic utilitzats en les bales per a ensitjat de farratges o cereals d’ús agrícola o ramader.
 3. L'adquisició intracomunitària dels productes que formen part de l'àmbit objectiu de l'impost i que, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de l'autoliquidació de l'impost corresponent a aquest fet imposable, hagin deixat de ser adequats per utilitzar-los o hagin estat destruïts.
 4. La importació o adquisició intracomunitària dels envasos no reutilitzables que continguin plàstic, tant si s'introdueixen buits, com si s'introdueixen prestant la funció de contenció, protecció, manipulació, distribució i presentació d'altres béns o productes, sempre que el pes total del plàstic no reciclat contingut en aquests envasos objecte de la importació o adquisició intracomunitària no excedeixi els 5 quilograms en un mes.
 5. La fabricació, importació o adquisició intracomunitària de:

 

 • 1º. Els productes plàstics semielaborats quan no s'hagin de destinar a obtenir els envasos que formen part de l'àmbit objectiu de l'impost.
 • 2º. Els productes que continguin plàstic destinats a permetre el tancament, la comercialització o la presentació d'envasos no reutilitzables quan no s'utilitzen en aquests usos.

 

 • BASE IMPOSABLE

 

 Estarà constituïda per la quantitat de plàstic no reutilitzable expressada en kilograms, continguda en els productes que formen part de l’àmbit de l’impost.

 

A efectes del càlcul dels kilograms de plàstic no reciclat, no es tindran en consideració la quantitat de plàstic continguda en els productes que formen part de l’àmbit objectiu de l’impost. En concret, els kilograms de plàstic no reciclat hauran de ser certificats per una entitat acreditada per emetre certificació de conformitat amb la norma UNE-EN 15343:2008 «Plásticos. Plásticos reciclados. Trazabilidad y evaluación de conformidad del reciclado de plásticos y contenido en reciclado» o les normes que les substitueixin.

 

 

 • QUOTA ÍNTEGRA

 

És la quantitat que resulti d’aplicar a la base imposable el tipus impositiu del 0,45 euros per quilogram.

 

 • DEDUCCIONS APLICABLES A LA QUOTA ÍNTEGRA

 

El deute tributari final serà el resultat d’aplicar a la quota íntegra algunes de les deduccions contemplades en l’article 80 de la llei 7/2022:

 

 • El contribuent que realitzi adquisicions intracomunitàries dels productes que formen de l’àmbit objectiu de l’impost, podran minorar de les quotes meritades de l’impost en dit període, l’import de l’impost pagat respecte de:
  1. Productes enviats pel contribuent (o per un tercer en el seu nom) fora d’Espanya.
  2. Producte que, amb anterioritat a la seva primera entrega o posada a disposició de l’adquirent en el territori d’Espanya, hagin deixat de ser adequats per la seva utilització o hagin sigut destruïts.
  3. Els productes que, després de la seva entrega o posada a disposició de l’adquirent, hagin sigut objecte de devolució per la seva destrucció o reincorporació a procés de fabricació, previ reintegrament de l’import dels mateixos a l’adquirent.

 

 • El contribuent que realitzi la fabricació dels productes que formen part de l’àmbit objectiu de l’impost i que siguin objecte de devolució per la seva destrucció o per la seva reincorporació al procés de fabricació, en l’autoliquidació corresponent al període en què es produeixin aquestes circumstàncies, podrà minorar l’import pagat respecte a aquests productes que després de la primera entrega o posada a disposició de l’adquirent hagi estat objecte de devolució, previ reintegrament de l’import dels mateixos a l’adquirent.

 

Quan la quantia de les deduccions superi l’import de les quotes meritades en un període de liquidació, l’excés podrà ser compensat en les autoliquidacions posteriors, sempre que no hagin transcorregut quatre anys comptats a partir de la finalització del període de liquidació en el que es va produir l’excés.

 • DRET A LA DEVOLUCIÓ DE LA QUOTA TRIBUTÀRIA

 

De conformitat, amb l’art. 81 de la Llei 7/2022, una vegada liquidat l’import amb la factura de primera entrega, tindran dret a sol·licitar la devolució:

 

 1. Els importadors dels productes de l’àmbit objectiu de l’impost (art. 68 de la Llei 7/2022) que:
  • 1º. Hagin sigut enviats per ells, o per un tercer en el seu nom o pel seu compte, fora del territori d’aplicació de l’impost.
  • 2º. Amb anterioritat a la seva primera entrega o posada a disposició de l’adquirent en el territori espanyol, hagin deixat de ser adequats per la seva utilització o hagin sigut destruïts.
  • 3º. Després de la seva entrega o posada a disposició de l’adquirent, hagin sigut objecte de devolució per la seva destrucció o per la seva reincorporació al procés de fabricació, previ reintegrament de l’import dels mateixos.

 

 1. Els adquirents dels productes de l’àmbit objectiu de l’impost que:
 2. d) No ostentant la condició de contribuent, acreditin l’enviament dels mateixos fora del territori d’Espanya.
 3. e) No ostentant la condició de contribuent, acreditin que el destí de dits productes és el d’envasos de medicaments, productes sanitaris, aliments per a usos mèdics especials, preparats per lactants d’ús hospitalari o residus perillosos d’origen sanitari, o el de l’obtenció d’envasos per tals usos o el de permetre el tancament, la comercialització o la presentació dels envasos per medicaments, productes sanitaris, aliments per a usos mèdics especials, preparats per lactants d’ús hospitalari o residus perillosos d’origen sanitari.   
 4. f) Hagin resultat subjecte al mateix per haver sigut concebuts, dissenyats i comercialitzats per ser no reutilitzables quan acreditin que, en el seu cas, després de la realització d’alguna modificació en els mateixos, poden ser reutilitzats.                             

 

 1. Els adquirents de:
  • 1º. Els productes de plàstic semielaborats, als que fa referència a l’art. 68.1.b) quan no es vagin a destinar a obtenir els envasos que formen part de l’àmbit objectiu de l’impost.
  • 2º. Els productes que continguin plàstic destinats a permetre el tancament, la comercialització o la presentació d’envasos no reutilitzables quan no es vagin a utilitzar en aquests usos.

 

 

 • CONTRIBUENTS I OBLIGACIONS FISCALS APLICABLES

 

 • Registre territorial i cens

 

Tots els contribuents que realitzin les activitats de fabricació, importació o adquisició intracomunitària dels productes objecte de l’impost, estaran obligats a inscriure’s, amb anterioritat a l’inici de la seva activitat, en el Registre territorial de ‘Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables.

 

La falta d’inscripció en el citat Registre Territorial es considerarà com una infracció tributària greu que serà sancionada amb una multa pecuniària fixa de 1.000 € (art. 83.3.a Llei 7/2022).

 

 • Obligacions comptables

 

 1. Fabricants: Hauran de portar la comptabilitats dels productes que forment part de l’àmbit objectiu de l’impost i, en el seu cas, de les matèries primeres necessàries per la seva obtenció.
 2. Adquirents intracomunitaris: Hauran de portar un llibre de registre d’existències.
 3. Importadors: Hauran de consignar la quantia de plàstic no reciclat importat, expressat en quilograms i si els hi resulta d’aplicació l’exempció prevista en l’art. 75.f de la llei 7/2022 que estableix que estarà exempt el pes total del plàstic no reciclat contingut en aquests envasos objecte de la importació o adquisició intracomunitària no excedeixi els 5 quilograms en un mes.

 

 • Altres obligacions

 

Amb ocasió de les ventes o entregues dels productes objecte de l’impost, s’hauran de complir amb les següents obligacions:

 

 1. En la primera entrega o entrega realitzada, després de la fabricació dels productes a Espanya, els fabricant hauran de repercutir a l’adquirent l’import de les quotes e l’import que es meritin al realitzar aquesta venta o entrega. En aquesta factura hauran de consignar, de manera separada:
  1. L’import de les quotes meritades.
  2. La quantitat de plàstic no reciclat continguda en els productes, expressada en quilograms
  3. Si resulta d’aplicació alguna exempció

 

 1. En els demés casos, prèvia sol·licitud de l’adquirent, qui realitzi les ventes o entregues dels productes haurà de consignar en un certificat, o en les factures que expedeixin amb ocasió de les esmentades ventes o entregues:
  1. L’import de l’impost satisfet pels esmentats productes o si els resulta d’aplicació alguna exempció, especificant l’article.
  2. La quantitat de plàstic no reciclat continguda en els productes, expressada en quilograms.

 

El previst en la lletra B) no serà d’aplicació quan s’expedeixin factures simplificades d’acord amb el previst en l’art. 7 del Real Decret 1619/2012, de facturació.

 

La incorrecta consignació de la factura o en el certificat d’aquestes dades, es considerarà una infracció greu que podrà ser sancionada amb una multa pecuniària fixa de 75€ per cada factura o certificat (art. 83 c) de la Llei 7/2022).