CIRCULAR 04/2021 IMPOST SOBRE LES EMISSION DE DIÒXID DE CARBONI DE VEHICLES DE TRACCIÓ

25/05/2021
FISCAL

L’impost sobre les emissions de CO2 és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, que té per objecte gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos.

CIRCULAR 04/2021 – IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI DE VEHICLES DE TRACCIÓ

 

L’impost sobre les emissions de CO2 és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, que té per objecte gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Quines persones estan obligades a pagar l’impost?

Les persones (físiques i jurídiques) que al llarg del 2020 fossin titulars d’un turisme, motocicleta o furgoneta i que tinguessin el seu domicili fiscal a Catalunya. També estan obligades al pagament de l’impost les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya que tinguessin un establiment, sucursal o oficina i que tinguessin vehicles registrats a Catalunya en aquesta data. 

Quins vehicles tributen?

 • Turismes (M1) fins a màxim a 9 places.
 • Furgonetes (N1) fins a un màxim de 3,7 tones
 • Motocicletes (L3e i L4e).
 • Tricicles a motor (L5e).
 • Quadricicles pesats (L7e).

Com puc saber la categoria del meu vehicle?

La informació de la categoria del vehicle es publicarà en el padró provisional fins el 4 de juny de 2021 a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya. És en el padró provisional on es poden consultar les emissions de CO2 del vehicle.

Per accedir al padró provisional és https://atc.gencat.cat/ca/tributs/impost-emissions-vehicles/acces-padro/

 

 

 

On puc comprovar les emissions de CO2 del vehicle?

S’ha  de comprovar amb la categoria de la fitxa tècnica del vehicle. En el cas de fitxes emeses a partir del novembre 2015 és en l’apartat V.7, anterior aquesta data i segons l’antiguitat del vehicle aquesta dada apareix a l’apartat “J” o bé l’apartat “classificació del vehicle”

Fins quan puc modificar  les dades si hi ha un error ?

Fins el 4 de juny en el padró provisional.

Quins vehicles no tributen ?

 • Els vehicles 100% elèctrics
 • Els turismes amb emissions de CO2 inferiors a 120 g/km
 • Les furgonetes amb emissions de CO2 inferiors a 160 g/Km
 • Els ciclomotors
 • Els camions i vehicles de més de 3,5 tones
 • Els autocars
 • Els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones

També queden fora de la tributació, perquè n’estan exempts, els vehicles següents:

 • Vehicles oficials, de representacions diplomàtiques i d’organismes internacionals
 • Ambulàncies i vehicles de transport sanitari.
 • Vehicles adaptats per a la conducció de persones amb mobilitat reduïda (màxim un vehicle per subjecte passiu).
 • Vehicles amb matrícula històrica (bonificació del 100% de la quota).
 • Vehicles clàssics (bonificació del 100% de la quota).

 

 

 

 

Com es farà el cobrament?

Així mateix, si es domicilia el pagament de l’impost i se subscriuen les notificacions electròniques sense estar-hi obligat amb caràcter general, es pot gaudir d’una bonificació del 2%. La data màxima per aquest primer exercici es podrà fer fins el 15 de juliol. Les sol·licituds presentades amb posterioritat a aquesta data tenen efectes per als exercicis futurs.

Si no es domicilia, a partir de l’1 de setembre de 2021 a través de la seu electrònica de l’ATC, des de  les pantalles de consulta del padró definitiu, es podrà accedir a fer el pagament. I a partir del mes d'octubre, en cas que no s’hagi realitzat ja el pagament, es rebrà una notificació al domicili fiscal del titular amb l’import a pagar i els terminis d’ingrés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        AGÈNCIA MATA