CIRCULAR 06/2023 – CONVOCATÒRIA D’ADJUTS DESTINADES A LA RETIRADA D’AMIANT

24/05/2023
FISCAL

Es publiquen al DOGC les bases reguladores de la convocatòria d’ajuts destinades a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya.

 

CIRCULAR 06/2023 – CONVOCATÒRIA D’ADJUTS DESTINADES A LA RETIRADA D’AMIANT

 

Es publiquen al DOGC les bases reguladores de la convocatòria d’ajuts destinades a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades.

S’estableixen a les pròpies bases reguladores dues línies d’ajuts diferenciades:

 1. Les destinades a retirar l’amiant pels propietaris de béns immobles. Poden ser tant persones físiques com jurídiques.

 

La quantia de l’ajuda és del 100% de les factures presentades amb un màxim de 30.000 Euros.

Es considera com a costos subvencionables totes les activitats que es portin a terme de retirada, transport i tractament dels residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant.

No es consideren subvencionables els materials d’obra i de construcció que es facin servir per a substituir la funció que realitzava l’amiant retirat a l’immoble.

Pel que fa a la documentació obligatòria a presentar per la sol·licitud:

 • Document acreditatiu de la propietat de l’immoble (nota simple o escriptures).

 

 • Còpia del pressupost de l’empresa que realitzarà la retirada d’amiant. Aquesta empresa ha d’estar inscrita en el Registre d’empreses RERA.

 

 • Memòria on es descriguin els treballs a realitzar (direcció de l’obra, característiques de l’immoble, descripció dels treballs a realitzar, descripció dels elements d’amiant a retirar, i fotografies dels elements d’amiant a retirar).

Per últim, és important destacar que aquesta línia de subvenció es regirà per un règim de concurrència no competitiva. Això significa que les sol·licituds seran per ordre de presentació, fins esgotar pressupost.

 1. Les destinades a retirar l’aminat i instal·lació d’autoconsum fotovoltaic per a propietaris de bens immobles on es desenvolupi una activitat econòmica.

La quantia de l’ajuda estarà basada en un percentatge. L’import màxim es determinarà en funció de la inversió o del cost de les accions que s’han de portar a terme.

 

En tot cas es fixa un import màxim subvencionable de preu per m2 que és el següent:

 1. Cobertes d’amiant de fins a 49 m2: 2.000 Euros.
 2. Cobertes d’amiant de 50 m2 fins a 99 m2: 40 Euros/m2.
 3. Cobertes d’amiant de 100 m2 a 499 m2: 30 Euros/m2.
 4. Cobertes d’amiant de 500 m2 fins a 999 m2: 25 Euros/m2.
 5. A partir de 1000m2: 20 Euros/m2.

En relació amb la documentació obligatòria a presentar per la sol·licitud:

 1. Document acreditatiu de la propietat de l’immoble (nota simple o escriptures).

 

 1. CNAE on estigui inscrita l’activitat econòmica i consti la direcció de l’immoble.

 

 1. Còpia del pressupost de l’empresa que realitzarà la retirada d’amiant. Aquesta empresa ha d’estar inscrita en el Registre d’empreses RERA. Han de constar de forma explícita els m2 o lineals (convertits a m2) dels elements d’amiant que seran retirats.

 

 1. Memòria on es descriguin els treballs a realitzar (direcció de l’obra, característiques de l’immoble, descripció dels treballs a realitzar, descripció dels elements d’amiant a retirar, i fotografies dels elements d’amiant a retirar).

 

 1. Han de constar els m2 d’amiant que es preveu retirar.

 

En aquest cas, estarem davant un règim de concurrència competitiva. Això significa que les sol·licituds seran analitzades i avaluades. Es valoren les sol·licituds i es donen uns punts.

Aquests punts variaran en funció de l’activitat econòmica que s’hi porta a terme, dels m2 que s’hi retiren d’amiant, i sobre si s’instal·len plaques solars o es substitueixen o no per altres elements que no siguin amiant.

 És important destacar, que en ambdós casos es podrà executar l’obra una vegada es presenti la sol·licitud.

 

Per a qualsevol dubte o aclariment poden contactar amb el nostre despatx.