CIRCULAR 09/2022 – PRINCIPALS NOVETATS TRIBUTÀRIES PER L’ANY 2023

23/12/2022
FISCAL

Les principals novetats tributàries que afectaran a l’Impost de la Declaració de la Renda
de les Persones Físiques a tenir en compte amb efectes per l’any 2023, són les
següents

CIRCULAR 09/2022 – PRINCIPALS NOVETATS TRIBUTÀRIES 
PER L’ANY 2023
Les principals novetats tributàries que afectaran a l’Impost de la Declaració de la Renda 
de les Persones Físiques a tenir en compte amb efectes per l’any 2023, són les 
següents:
1.1. Increment del tipus de gravamen de l’estalvi.
S’introdueix un increment del tipus impositiu per a les rendes superiors a 200.000 euros 
que s’integren en la base de l’estalvi que passaran a ser del 27% (amb anterioritat era 
d’un 25%), i del 28% per a les rendes superiors a 300.000 euros (amb anterioritat era 
d’un 26%). 
1.2. Modificació dels límits de reducció a la base imposable de les 
aportacions i contribucions a sistemes de previsió social.
Des de l’1 de gener de 2022, la Llei de l’IRPF limita la deducció general per aportacions 
a plans de pensions (amb el límit del 30% dels rendiments nets del treball i activitats 
econòmiques) a 1.500 euros, ampliables en 8.500 euros si l’increment prové de 
contribucions empresarials o d’aportacions del treballador al mateix instrument de 
previsió social per import igual o inferior a la contribució empresarial. 
Ara, amb efectes des de l’1 de gener de 2023, s’estableix el següent:
a) El límit general continuarà sent de 1.500 euros anuals.
b) Aquest límit s’incrementarà en 8.500 euros anuals si l’increment prové de 
contribucions empresarials, o d’aportacions del treballador al mateix instrument de 
previsió social per import igual o inferior al resultat d’aplicar a la contribució empresarial 
un coeficient, que depèn de l’import anual de la contribució empresarial:
• 2,5 si la contribució anual és igual o inferior a 500 euros.
• 2 si és entre 500,01 i 1.000 euros.
• 1,5 si és entre 1.000,01 i 1.500 euros.
• 1 si és superior a 1.500 euros i, en tot cas, quan el treballador tingui una 
retribució bruta del treball superior a 60.000 euros anuals procedent de 
l’empresa que realitza la contribució.
Es continua mantenint que les quantitats aportades per l’empresa que derivin 
d’una decisió del treballador tindran la consideració, a aquest efecte, 
d’aportacions del treballador.
2
c) L’increment serà de fins a 4.250 euros anuals en el cas d’aportacions a 
plans de pensions d’ocupació simplificats de treballadors autònoms; aportacions pròpies 
de l’empresari individual o el professional a plans d’ocupació dels quals sigui promotor i 
partícip; aportacions a mutualitats de previsió social de les quals l’aportant sigui 
mutualista o, finalment, aportacions a plans de previsió social empresarial o a 
assegurances col·lectives de dependència dels quals l’aportant sigui prenedor i 
assegurat.
Pel que fa a l’aplicació del coeficient igual a “1” quan el treballador rebi una retribució 
superior a 60.000 euros anuals, s’estableix que l’empresa haurà de comunicar aquesta 
circumstància a l’entitat gestora.
1.3. Pròrroga de les deduccions a l’IRPF per obres de millora de l’eficiència 
energètica.
Queden prorrogades les deduccions a l’IRPF per obres de millora de l’eficiència
energètica per un any més (fins el 31 de desembre de 2023 en el cas d’habitatges 
habituals i fins el 31 de desembre de 2024 en el cas d’edificis residencials). 
1.4. Ampliació de la deducció per maternitat. 
S’amplia l’abast de la prestació de 100 euros de la deducció per maternitat a totes les 
famílies amb fills de 0 a 3 anys i no sols per a mares treballadores. 
1.5. Rendiments procedents de la propietat intel·lectual.
Es restableix un percentatge de retenció i ingrés a compte del 15% per als rendiments 
del treball derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques i els 
rendiments procedents de la propietat intel·lectual, sigui quina sigui la seva qualificació.
1.6. Reducció a la tributació a l’IRPF per autònoms. 
S’eleva el percentatge de deducció per el conjunt de provisions deduïbles i les despeses 
de difícil justificació, passant del 5% al 7%. És rellevant recordar que el límit absolut que 
no pot sobrepassar continuarà essent de 2.000 euros. 
S’eleva al 10% la reducció aplicable sobre el rendiment net de mòduls obtinguts en el 
període impositiu 2023 per a aquells que determinen el rendiment net de la seva activitat 
econòmica pel mètode d’estimació objectiva. 
Per a qualsevol dubte o aclariment poden contactar amb el nostre despatx.