CIRCULAR 12/2020 MODEL PERMÍS DE CIRCULACIÓ

30/03/2020
LABORAL

El passat 14 de març, el Consell de Ministres va aprovar el Reial Decret 463/2020, en el que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per el COVID-19

MODEL PERMÍS CIRCULACIÓ

 

 

Març – Abril de 2020

 

 

 

El passat 14 de març, el Consell de Ministres va aprovar el Reial Decret 463/2020, en el que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per el COVID-19, l’empresa _______________ amb NIF núm. ____________.

 

 

CERTIFICA:

 

Que la nostra activitat empresarial consisteix en ______________________________, i que aquesta es troba establerta a la llista de relació de persones treballadores a les que no resulta d’aplicació el permís retribuït recuperable que estableix l’Annex del Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març.

 

Que el/la treballador/a _____________________________ es troba circulant per la via d’ús públic per a desplaçar-se al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial, a la nostra empresa.

 

I així ho certifico als efectes oportuns.

 

Empresa

 

 

 

 

 

 

 

 

AGÈNCIA MATA