CIRCULAR 15/2020 REIAL DECRET 11/2020 – MESURES URGENTS COMPLEMENTARIES EN L’ÀMBIT SOCIAL I ECONÒMIC

03/04/2020
LABORAL

Amb la publicació d’aquest Reial Decret, s’habilita a la TGSS per atorgar moratòries de 6 mesos, sense interessos, a les empreses i treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social.

CIRCULAR 15/2020 REIAL DECRET 11/2020 – DE MESURES URGENTS COMPLEMENTARIES EN L’ÀMBIT SOCIAL I ECONÒMIC PER FER FRONT AL COVID-19


Amb la publicació d’aquest Reial Decret, s’habilita a la TGSS per atorgar moratòries de 6 mesos, sense interessos, a les empreses i treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, que ho sol·licitin i complexin amb els requisits i condicions establertes mitjançant Ordre.

Les cotitzacions de la Seguretat Social i conceptes de recaptació conjunta afectats per aquesta moratòria, seran:  Per les empreses, el període meritat entre els mesos d’abril i juny de 2020.  Per els treballadors per compte propi, el període meritat entre maig i juliol de 2020

Sempre que les activitats realitzades no s’hagin suspès amb la declaració de l’Estat d’Alarma del RD 463/2020.

Les sol·licituds hauran de comunicar-se a la TGSS dins dels 10 primers dies naturals dels terminis reglamentaris d’ingrés corresponents al període de meritació senyalat. Recordar que les quotes s’ingressen per mensualitats, durant el mes següent al de la seva meritació.

La concessió de la moratòria es comunicarà en el termini dels 3 mesos següents a la sol·licitud, tot i que, es considerarà realitzada aquesta comunicació amb l’efectiva aplicació de la moratòria per part de la TGSS en les liquidacions de quotes a partir del moment de la sol·licitud.

No serà d’aplicació per empreses que hagin obtingut exempció del pagament a conseqüència dels ERTO per força major vinculats al COVID-19.
Segons el previst a la Llei d’infraccions i Sancions de l’Ordre Social (RD 5/2000, de 4 d’agost), les sol·licituds presentades que continguin falsedats o incorreccions donaran lloc a les sancions corresponents. En qualsevol cas, el reconeixement de moratòries a conseqüència d’incompliments pot donar lloc a la revisió d’ofici de l’acte, i sense perjudici de la corresponent responsabilitat administrativa o penal, s’aplicaran els recàrrecs i interessos a aquelles quotes a les que s’hagi aplicat la moratòria de forma indeguda.

Les empreses o treballadors per compte propi podran sol·licitar l’ajornament en el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social, que hagin d’ingressar entre els mesos d’abril i juny de 2020, sempre que no tinguin un altre ajornament en vigor, amb una rebaixa del tipus d’interès exigit que es fixa en el 0,5%. La sol·licitud s’haurà de fer en el transcurs dels 10 primers dies naturals del termini reglamentari d’ingrés mencionat.

Dins del Reial Decret, regula en els seus articles 30 a 32, la creació d’un subsidi extraordinari temporal per les persones integrades en el Sistema Especial de Treballadors de la Llar, que s’hagin vist afectes per la falta d’activitat, reducció d’hores o extinció de contractes a conseqüència del COVID-19.

En tots els casos s’haurà d’acreditar el fet causant, ja sigui amb una declaració del ocupador/a on figuri la disminució total o parcial dels seus serveis, o bé, amb la carta d’acomiadament, desistiment o document acreditatiu de la baixa en cas d’extinció del contracte de treball.

La quantia del subsidi serà el resultat d’aplicar el 70% a la base reguladora corresponent a l’activitat deixada de realitzar, i no podrà ser superior al SMI, excloent la part proporcional de pagues extraordinàries.

El SEPE estableix el termini d’un mes des de el 2 d’abril de 2020 per tramitar les sol·licituds. El subsidi serà incompatible amb la Incapacitat temporal i el permís retribuït recuperable (RD Llei 10/2020).