CIRCULAR 16/2020 REIAL DECRET 15/2020 MESURES URGENTS COMPLEMENTARIES

24/04/2020
LABORAL

L’article 22 del RDL recull que l’extinció de la relació laboral durant el període de proba a instancia de l’empresa, produïda a partir del 9 de març de 2020, tindrà la consideració de situació legal d’atur amb independència de la causa.

CIRCULAR 16/2020 reial decret 15/2020 – De mesures urgents complementaries pER DONAR SUPORT A l’economia i l’ocupació

 

L’article 22 del RDL recull que l’extinció de la relació laboral durant el període de proba a instancia de l’empresa, produïda a partir del 9 de març de 2020, tindrà la consideració de situació legal d’atur amb independència de la causa.

 

Així mateix, indica que es trobaran en situació legal d’atur i situació assimilada a l’alta, les persones treballadores que hagin resolt voluntàriament la seva última relació laboral per tenir un compromís ferma de subscripció d’un contracte laboral per part d’un altre empresa, a partir del 1 de març, si aquesta hagués desistit del mateix a conseqüència de la crisi derivada del COVID-19. En aquests casos l’empresa haurà de fer una comunicació escrita amb la seva decisió de desistiment.

 

 

La Disposició final tercera, inclou modificació del text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions de l’Ordre Social, aprovada per Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost:

 

 • Es modifica l’art. 23.1c) que queda redactat: “Efectuar declaracions, o facilitar, comunicar dades falses o inexactes que donin lloc a prestacions indegudes per els treballadors, així com la conveniència o pacte amb els treballadors/es o altres persones beneficiares per obtenció de prestacions indegudes o superiors a les que es tingui dret o per eludir el compliment de les obligacions”.

 

 • Es modifica l’art 23.2 que queda redactat: “En el supòsit d’infraccions molt greus, s’entendrà que l’empresa incorre en una infracció per cada una de les persones treballadores que hagin sol·licitat, obtingut o gaudit fraudulentament de les prestacions de la Seguretat Social.

 

 

 

Sense perjudici del que estableix l’art 43.3, en las infraccions senyalades als paràgrafs a), c) i e), l’empresa respondrà solidàriament de la devolució de les quanties percebudes indegudament per els treballadors.

 

Les empreses que contractin o subcontractin la realització d’obres o serveis corresponents a la pròpia activitat, respondran solidàriament de les infraccions a les que es refereix l’apartat 1 a), comeses per l’empresa contractista o subcontractista.

En les infraccions senyalades en l’apartat 1 h), les entitats de formació o aquelles que assumeixin l’organització d’accions formatives i les sol·licitants o beneficiaris de subvencions o ajudes publiques, respondran solidàriament de la devolució de les quantitats indegudes per cada acció formativa. “

 

 • S’afegeix un apartat a l’article 43, amb la següent redacció: “En cas de la infracció prevista a l’art 23.1.c), l’empresa respondrà directament de la devolució de les quantitats indegudes percebudes per la persona treballadora, sempre que no hi hagi dolo o culpa d’aquesta.”

 

La Disposició final vuitena, modifica el RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19:

 

 • Modifica l’art. 17.7 queda redactat de la següent manera: “La gestió d’aquesta prestació correspondrà a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o Institut Social de la Marina.

 

Els treballadors autònoms que no hagin exercit l’opció prevista a l’art 83.1 b) del LGSS, per tenir dret a aquesta prestació, hauran de presentar la sol·licitud a la mútua col·laboradora, amb efectes del primer dia del mes en que es tingui dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat. Juntament a aquesta sol·licitud hauran de formalitzar l’adhesió a la mateixa mútua, amb cobertura de les contingències professionals, incapacitat temporal per contingències comuns i prestació de cessament d’activitat que fins al moment tingues amb l’INSS i SEPE.”

 

 • Modifica l’art. 22.1 queda redactat de la següent manera: “La suspensió de contractes i reducció de jornada que tinguin causa directa en pèrdues d’activitat a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l’Eestat d’alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament temporal de locals d’afluència pública, restriccions en falta de subministres, o bé situacions urgents i extraordinàries per contagi o aïllament preventiu, tindran la consideració de una situació de força major, amb les conseqüències que es deriven de l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors.

 

Per activitats que s’hagin de mantenir d’acord amb la declaració de l’Estat d’alarma o altres normes de rang legal, s’entendrà que concorre causa de força major respecte a les suspensions de contractes i reduccions de jornada aplicables a la part de l’activitat no afectada per les condicions de manteniment de l’activitat. “

 

 • Modifica l’art. 25.6 queda redactat de la següent manera: “L’aplicació de mesures extraordinàries en matèria de protecció d’atur a els treballadors/es fixos-discontinus i als que realitzen treballs fixos i periòdics repetits en dates certes:
 1. En el supòsit en que l’empresa hagi adoptat la decisió de suspendre el contracte o reduir jornada, les persones afectades podran beneficiar-se de les mesures de l’apartat 1 d’aquest article.

Els treballadors fixos-discontinus que es trobin en període de inactivitat productiva, a l’espera de ser cridats i reincorporats també podran beneficiar-se d’aquestes mesures.

 1. Les persones treballadores que no estiguin a la situació de l’apartat anterior, i vegin interrompuda la seva prestació de serveis a conseqüència de l’impacte del COVID-19 durant períodes, que en cas de no existir aquesta circumstancia extraordinària, haguessin estat d’activitat, i passin a ser beneficiaris de la prestació d’atur, podran tornar a percebre-la, amb un límit màxim de 90 dies, quan tornin a trobar-se en situació d’atur. Per determinar aquests períodes es tindrà en compte l’activitat de l’any natural anterior en base al mateix contracte de treball. Si es el primer any es farà en base a períodes d’activitat d’altres treballadors comprables en l’empresa.

Mesura que es reconeixerà d’ofici per l’entitat gestora quan l’interessat sol·liciti la seva represa.

 1. Les persones treballadores que acreditin que, a conseqüència del COVID-19, no han pogut reincorporar-se a la seva activitat en la data que estava prevista i siguin beneficiaris de prestació en aquell moment, no veuran suspès el dret a la prestació o subsidi que estaven percebent.

Si s’havien de reincorporar i no estaven percebent prestació per haver-la esgotat, però acreditin el període de cotització necessari per obtenir una nova prestació contributiva, la certificació empresarial de la impossibilitat de reincorporar-se constituirà situació legal d’atur.

 1. En cas que no tenir el període de cotització necessari per obtenir la prestació d’atur, tindrà dret a una nova prestació contributiva, que podrà percebre fins la data de incorporació al lloc de treball, amb un màxim de 90 dies. La quantia mensual serà igual a la última mensualitat de prestació contributiva rebuda o quantia mínima de la prestació.”

 

 • Modifica l’art. 29.1 y 2 queden redactats de la següent manera: “Per facilitat el manteniment de l’ocupació i pal·liar amb els efectes del COVID-19, el Ministeri d’Assumptes econòmics atorgarà avals al finançament concebut per les entitats de crèdit per atendre a les necessitats derivades, de gestió de factures, pagament de nomines i proveïdors, venciment d’obligacions tributaries o financeres entre altres.

Concedirà avals per un import màxim de 100.000 milions d’euros, fins al 31 de desembre de 2020, requisits i condicions aplicables recollits per Acord del Consell de Ministres”.

 

 

 

 

 

 

 

 

La Disposició addicional novena modifica el Reial Decret Llei 9/2020, de 24 de març, per el que s’adopten mesures complementaries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del COVID-19.

 

 • Règim sancionador i reintegrament de prestacions indegudes: “En aplicació al que preveu la LISOS (RD 5/2000), les sol·licituds presentades per l’empresa que continguin falsedats o incorreccions en les dades facilitades donaran lloc a les sancions corresponents.

Seran sancionades igualment, la conducta de les empreses consistents en sol·licitar mesures que no resultin necessàries o que no tinguin connexió suficient amb la causa que les origina, quan aquesta circumstancia es dedueixi de falsedats o incorreccions i sempre que donin lloc a la percepció de prestacions indegudes o deduccions indegudes de les quotes de la Seguretat Social.

El reconeixement indegut de prestacions als treballadors, donarà lloc a la seva devolució, supòsits en que l’empresa haurà d’ingressar a l’entitat gestora les quantitats rebudes per les persones treballadores. I la persona treballadora conservarà el dret al salari corresponent al període.”

 

La Disposició final dècima modifica el Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, per el que s’adopten mesures urgents complementaries a l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

 

 • Modifica l’art. 35 Ajornament del pagament de deutes amb la Seguretat Social: “Les empreses i treballadors per compte pròpia inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social o autoritzats a través del Sistema RED, sempre que no tinguin un altre ajornament en vigor, podran sol·licitar l’ajornament dels deutes amb la Seguretat Social generats entre els mesos d’abril i juny, en els termes i condicions establerts a la normativa de la Seguretat Social, però amb les següents particularitats:
  • Serà d’aplicació un interès del 0,5%
  • Les sol·licituds hauran de efectuar-se en el transcurs dels deu primers dies naturals de cada un dels terminis reglamentaris d’ingrés

 

 • L’ajornament es concedirà en una única resolució, amb independència dels mesos que comprengui, s’amortitzarà mitjançant pagaments mensuals i determinarà un termini d’amortització de 4 mesos per cada mensualitat sol·licitada a partir del mes següent al dictat, amb un màxim de 12 mensualitats.

 

 • La sol·licitud determinarà la suspensió dels procediment recordatori respecte als deutes afectats per el mateix i que el deutor sigui considerat al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social fins que es dicti resolució.

 

 • L’ajornament serà incompatible amb la moratòria regulada a l’article anterior.”