CIRCULAR 17/2020 CANVI TIPUS IMPOSITIU IVA

24/04/2020
FISCAL

REIAL DECRET LLEI 15/2020 DE 21 D’ABRIL DE 2020
Els informem que el Reial Decret Llei 15/2020, entre d’altres, ha aprovat els següents canvis del tipus impositiu d’iva.

CIRCULAR 17/2020 – CANVI TIPUS IMPOSITIU IVA.


REIAL DECRET LLEI 15/2020 DE 21 D’ABRIL DE 2020

Els informem que el Reial Decret Llei 15/2020, entre d’altres, ha aprovat els següents canvis del tipus impositiu d’iva.
A continuació hi ha el detall:
 Tipus impositiu aplicable a les entregues, importacions y adquisicions intracomunitàries de bens necessaris per combatre els efectes del COVID-19 (art.8 RDL 15/2020) :

o Tipus Impositiu? 0%

o Període d’aplicació : Des del 23 d’abril fins el 31 de juliol de 2020

o A qui s’aplica? Entregues de bens, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns referits en l’annex del RDL 15/2020. Annex adjunt amb la relació de béns necessaris per combatre els efectes del COVID-19 :

https://boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4554-consolidado.pdf

o Qui han de ser els destinataris? Han de ser entitats de Dret Públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social del art. 20.TRES de la LIVA.

o Com s’ha d’especificar a la factura ? Com a “operacions exemptes”

 Canvi del tipus impositiu del 4% en llibres, diaris i revistes digitals (disposició final segona del RDL 15/2020)

o Amb efectes a partir del 23 d’abril del 2020, es redueix al 4% el tipus impositiu aplicable als llibres, diaris i revistes digitals modificant l’article 91. DOS. 2º de la LIVA. D’aquesta manera s’elimina la diferència que hi ha en matèria del tipus impositiu entre el llibre físic i el llibre electrònic.


Per tant, s’aplicarà el tipus reduït el 4% en el IVA, llibres, diaris i revistes, inclòs quan tinguin la consideració de serveis prestats per via electrònica, que no continguin única o fonamentalment publicitat i no consisteixin íntegrament amb continguts de vídeo o música audible, així com els elements complementaris que es lliurin conjuntament amb un preu únic.


Per establir que s’entendrà que els llibres, diaris i revistes contenen fonamentalment publicitat quan més de 90% dels ingressos que proporcionin al seu editor s'obtinguin per aquest concepte. Fins ara era de 75%.

Es consideren exclosos del 4% els àlbums, on abans estaven inclosos amb les partitures, mapes i quaderns de dibuix.