CIRCULAR 22/2020 REIAL DECRET 24/2020

01/07/2020
LABORAL

Reial Decret 21/2020 - Mesures Socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treballador autònom i competitivitat del sector industrial.

 

CIRCULAR 21/2020 reial decret 24/2020 – Mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treballador autònom i competitivitat del sector industrial

 

 

A continuació detallem les novetats en matèria laboral incloses al RDL 24/2020:

 

Expedients de Regulació Temporals per Força Major:

 

 • A partir de la entrada en vigor que aquest Reial Decret, únicament seran aplicables els ERTO per força major sol·licitats abans de la entrada en vigor d’aquest i fins al 30 de setembre de 2020.

 

 • Las empreses hauran d’anar reincorporant als seus treballadors en la mesura que sigui necessari per el desenvolupament de la seva activitat.

 

 • Les empreses que renunciïn als ERTO hauran de comunicar a la Autoritat Laboral la renuncia total en un termini de 15 dies, i en tot cas s’haurà de comunicar al SEPE la variació de les dades o modificacions incloses a la sol·licitud col·lectiva inicial (desafeccions totals o parcials dels treballadors).

 

 • Durant aquest període no podran realitzar-se hores extra, ni podran contractar-se treballadors (excepte que la nova contractació tingui una formació, capacitació o per raons justificades).

 

Expedients de Regulació Temporal per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció:

 

 • Els ERTO iniciats després de la entrada en vigor d’aquest Reial Decret i fins al 30 de setembre de 2020 resultarà d’aplicació les mateixes condicions que recollia el Reial Decret Llei 8/2020, amb les següents especialitats:

 

 • La tramitació podrà iniciar-se durant la vigència d’un ERTO per força major, si s’inicia després de la finalització de un ERTO de força major, la data d’efectes serà quan aquest finalitzi.

 

 • Els ERTO que continuïn vigents a 27 de juny continuaran amb els mateixos termes establerts en la comunicació empresarial.

 

 

 

 

 • Durant aquest període no podran realitzar-se hores extra, ni podran contractar-se treballadors (excepte que la nova contractació tingui una formació, capacitació o per raons justificades).

 

 

Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació:

 

 • Les mesures regulades al l’article 25 apartats del 1 al 5 del Reial Decret 8/2020 seran aplicables fins al 30 de setembre de 2020 per aquelles persones afectades per un ERTO.

 

 • Reconeixement del dret a la prestació contributiva d’atur encara que no tinguin el període de cotització mínim necessari
 • No computarà el temps que rebin aquesta prestació, a efectes de consumir els períodes màxims de percepció establerts.

 

 • Les mesures establertes a l’article 25.6 del Reial Decret 8/2020 per a treballadors fixos-discontinus seran d’aplicació fins al 31 de desembre de 2020.

 

 • L’entitat gestora de la prestació d’atur prorrogarà fins al 30 de setembre la duració dels dretes reconeguts per aquelles persones incloses en ERTO abans de la entrada en vigor del present Reial Decret.

 

 • Aquelles empreses que renunciïn al ERTO total o desafectin a treballadors ho hauran de comunicar al SEPE amb caràcter previ a la seva efectivitat.

 

 • Els ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció amb comunicació de decisió empresarial a l’Autoritat Laboral després de l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret hauran de formular sol·licitud col·lectiva per la prestació d’atur dels seus treballadors, a més de comunicar a mes vençut els períodes d’activitat o inactivitat.

 

 

Mesures extraordinàries en matèria de cotització vinculades als expedients de regulació temporals:

 

 • Les empreses amb expedient de regulació temporal de força major quedaran exonerades de l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social i conceptes de recaptació conjunta, en els percentatges i condicions següents:

 

 • Persones treballadores que reinicien la seva activitat a partir de l’1 de juliol de 2020, l’exoneració arribarà fins al 60% de l’aportació empresarial meritada al mes de juliol, agost i setembre de 2020.

 

 

 • Persones treballadores que continuïn amb les seves activitats suspeses a partir de l’1 de juliol de 2020, l’exoneració arribarà fins al 35% de l’aportació empresarial meritada al mes de juliol, agost i setembre de 2020.

 

 • Les empreses que hagin tramitat un ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret quedaran exonerades de l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social i conceptes de recaptació conjunta, en els percentatges i condicions següents:

 

 • Persones treballadores que reinicien la seva activitat a partir de l’1 de juliol de 2020, l’exoneració arribarà fins al 60% de l’aportació empresarial meritada al mes de juliol, agost i setembre de 2020.

 

 

 • Persones treballadores que continuïn amb les seves activitats suspeses a partir de l’1 de juliol de 2020, l’exoneració arribarà fins al 35% de l’aportació empresarial meritada al mes de juliol, agost i setembre de 2020.

 

 • Les exoneracions en la cotització s’aplicaran a instancia de l’empresa, prèvia comunicació de la identificació de les persones treballadores i període de suspensió o reducció de jornada, i prèvia presentació de declaració responsable de cada codi conta cotització i mes de meritació.

 

 • Les empreses en situació de força major total a data 30 de juny de 2020, quedaran exonerats de l’abonament de l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social i conceptes de recaptació conjunta, en els percentatges i condicions següents:

 

 • Persones treballadores que continuïn amb la seva activitat suspesa a partir de l’1 de juliol de 2020, el 70% respecte de les cotitzacions meritades en el mes de juliol de 2020, el 60% respecte des cotitzacions meritades en el mes d’agost de 2020 i el 35% respecte de les cotitzacions meritades en el mes de setembre de 2020, per empreses amb menys de 50 treballadors.

 

 • Persones treballadores que continuïn amb la seva activitat suspesa a partir de l’1 de juliol de 2020, el 50% respecte de les cotitzacions meritades en el mes de juliol de 2020, el 40% respecte des cotitzacions meritades en el mes d’agost de 2020 i el 25% respecte de les cotitzacions meritades en el mes de setembre de 2020, per empreses amb 50 o més treballadors.

 

 • Les empreses que a partir de l’1 juliol de 2020, vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat per l’adopció de noves restriccions o mesures de contenció que així ho impugnin en algun dels seus centres de treball, podran beneficiar-se, prèvia autorització d’un expedient de regulació temporal de força major:

 

 • El 80% de l’aportació empresarial meritada durant el període del tancament i fins al 30 de setembre, 60% per empreses amb cinquanta o més treballadors.

 

Manteniment de l’ocupació:

 

 • El compromís de mantenir l’ocupació s’estendrà a les empreses que apliquin un expedient de regulació temporal per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció i es beneficiïn de l’exoneració de la seguretat social, per aquestes empreses el termini de 6 mesos començarà a computar-se des de l’entrada en vigor del present Reial Decret.

 

Mesures de suport als treballadors autònoms:

 

 • A partir de l’1 de juliol de 2020, els treballadors autònoms inclosos en el RETA que estigués percebent el 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d’activitat tindrà dret a una exempció de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional:

 

 • 100 % de les cotitzacions corresponents al mes de juliol.
 • 50 % de les cotitzacions corresponents al mes d’agost.
 • 25 % de les cotitzacions corresponents al mes de setembre.

 

 • Exempció que es mantindrà en períodes que pugui percebre prestacions per incapacitat temporal o altres subsidis amb l’obligació de cotitzar.

 

 • Serà incompatible amb la prestació per cessament d’activitat.

 

 • Els treballadors autònoms que fins al 30 de juny hagin percebut la prestació extraordinària per cessament d’activitat podran sol·licitar la prestació per cessament d’activitat prevista a l’art. 327 del LGSS, sempre que compleixin els requisits establerts.

 

 • Addicionalment s’exigirà acreditar una reducció en la facturació durant el tercer trimestre de l’any 2020 de com a mínim el 75% en relació amb el mateix període de l’any 2019, així com no haver obtingut durant el tercer trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75€.

 

 

 • En cas de tenir treballadors a càrrec haurà d’acreditar el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social.

 

 • El reconeixement de la prestació el portarà a terme la mútua col·laboradora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                                    AGÈNCIA MATA