CIRCULAR 25/2020 - CONSELLS PER REBAIXAR L’IMPORT A PAGAR EN LA SEVA PROPERA DECLARACIÓ DE LA RENDA

20/12/2020
FISCAL

Li recordem que abans no finalitzi l’any té diverses opcions per poder rebaixar la quota a pagar en la seva pròxima declaració de la renda, entre elles

CIRCULAR 25/2020 - CONSELLS PER REBAIXAR L’IMPORT A PAGAR EN LA SEVA PROPERA DECLARACIÓ DE LA RENDA

 

 

 

Li recordem que abans no finalitzi l’any té diverses opcions per poder rebaixar la quota a pagar en la seva pròxima declaració de la renda, entre elles:

 

 

✓   Les aportacions als plans de pensions, als plans de previsió social empresarial, als plans de previsió assegurats, a las mutualitats de previsió social i, a les primes satisfetes a assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o gran dependència,  redueixen directament  la  base  imposable,  amb  el  límit  màxim  conjunt deduïble de la menor de les següents quantitats: 8.000€ anuals o el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts individualment en l’exercici, independentment de l’edat.

     

      El passat 27 d’octubre, es va presentar el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat pel proper any 2021, malgrat que encara estar pendent d’aprovació, una de les mesures proposades en l’àmbit fiscal, és de reduir el límit màxim d’aportació als plans de pensions de 8.000€ actuals,  a 2.000€ pel proper exercici 2021.

 

 

✓   Les aportacions realitzades als sistemes de previsió social del cònjuge, quan aquest cònjuge no obtingui rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques o els obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals, redueixen la base imposable amb el límit màxim de 2.500 euros anuals.

 

      Amb el Projecte de Llei de Pressupostos, pendent encara d’aprovació, pel proper exercici 2021, les aportacions realitzades als sistemes de previsió social del cònjuge, quan aquest cònjuge no obtingui rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques o els obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals, reduiran la base imposable amb el límit màxim de 1.000 euros anuals.

 

 

✓    L’amortització  anticipada  de  la  hipoteca o préstec destinat a l'adquisició de  l'habitatge habitual és deduïble amb limitacions si es té dret a la deducció per inversió en habitatge habitual, quan són hipoteques anteriors al 2013.

 

 

✓   Els contribuents majors de 65 anys podran excloure de gravamen (no tributaran) els guanys patrimonials que es posin de manifest amb ocasió de la transmissió d'elements patrimonials (no necessàriament immobles), sempre que l'import   (total o parcial) obtingut per la transmissió es destini en el termini de sis mesos a  constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor, amb el límit de 240.000 €. Quan el guany patrimonial procedeixi de la venda del seu habitatge habitual no farà falta constituir una renda vitalícia per poder gaudir de l’exempció.

 

 

✓   Si és propietari i té  previst llogar un pis, recordi que  si  s’utilitza  com a habitatge, i no com a oficina, tindrà dret a una reducció del rendiment net obtingut del 60%.

 

 

✓   La llei també preveu deduccions per donatius i altres aportacions a les entitats sense fins lucratius, com ara ONG, fundacions, associacions declarades d’utilitat pública.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓   Amb la  deducció per inversió en empreses de nova o recent creació, els contribuents es poden deduir el 30% de les quantitats satisfetes per la subscripció d'accions o participacions en aquestes empreses quan es compleixin determinats requisits i condicions, i la base màxima de deducció és de 60.000 € anuals.

 

 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment pot contactar amb el nostre despatx.