Nota Informativa El Reial Decret 18/2020

24/08/2020
FISCAL

El Reial Decret 18/2020 en el que s’aproven algunes mesures socials en defensa del treball, amb el propòsit de mitigar l’impacte econòmic i social de la COVID-19, incorpora en el seu articulat una clàusula limitativa al repartiment de dividends.

 

 

NOTA INFORMATIVA

 

 

 

 

 

El Reial Decret 18/2020 en el que s’aproven algunes mesures socials en defensa del treball, amb el propòsit de mitigar l’impacte econòmic i social de la COVID-19, incorpora en el seu articulat una clàusula limitativa al repartiment de dividends.

 

La norma estableix que les societats mercantils o altres persones jurídiques que s’acullin per força major a la pròrroga dels ERTO i que utilitzin els recursos públics que s’hi destinen no podran repartir dividends durant l’exercici fiscal en què s’apliquin, a menys que aquestes abonin prèviament l’import corresponent a l’exoneració aplicada a les quotes de la Seguretat Social. No tenint-se en compte a l’hora d’exercici el dret de separació dels socis previst a l’article 348 bis. 1 de la Llei de Societats de Capital.

 

El mateix text legislatiu, preveu una excepció a la limitació anteriorment mencionada, excloent aquelles entitats que, a 29 de febrer de 2020, tinguessin menys de cinquanta treballadors o assimilats, en situació d’alta a la Seguretat Social.

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                AGÈNCIA MATA