Assessorament fiscal

Professionals i empresaris individuals: 

Anàlisi del sistema de tributació més adient per a l’activitat com a empresari o professional:

 • ESTIMACIÓ DIRECTA SIMPLIFICADA (EDS)
 • ESTIMACIÓ DIRECTA NORMAL (EDN)
 • ESTIMACIÓ OBJECTIVA (MÒDULS)

Revisió d’ingressos i despeses, per poder donar una visió actualitzada sobre l’estat de la seva activitat, per tal de poder valorar en cada moment quina és la millor opció pel seu negoci, i per tenir marge de maniobra per si cal actuar.

Determinació del resultat de l’activitat i càlcul de les amortitzacions.

Anàlisis detallat de la fiscalitat dels autònoms, per a l’aplicació de les deduccions i beneficis fiscals previstos a la legislació vigent i que permetin minimitzar el cost fiscal.

 

Comunitats de béns i societats civils: 

Assessorament sobre la viabilitat i la necessitat de creació d'aquest tipus d'entitats, en busca sempre de la millor alternativa pel client i la que aporti una estructura més òptima pels seus interessos. 

Preparació de la documentació necessària per a la seva constitució, redacció d’estatuts, i tramitació de l’alta a Hisenda.

 


Renda

Estudi i anàlisi personalitzat dels rendiments personals, concertant visita amb el client.

 • Tramitació i presentació dels models oficials de declaració del impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).
 • Simulacions de renda per anticipar l’efecte fiscal dels rendiments obtinguts i orientar les seves decisions.
 • En cas de requeriment per part de l’Administració, diligència en la tramitació de l’expedient, per tal de buscar el millor resultat pel contribuent.
 • En cas de les Comunitats de Béns preparació i tramitació de Model 184, declaració informativa de l’activitat, socis i rendiment de la mateixa en l’exercici.

Patrimoni

 • Estudi i anàlisi personalitzat del patrimoni, concertant visita amb el client.
 • Tramitació i presentació dels models oficials de declaració de l’impost de patrimoni.
 • Simulacions de patrimoni per anticipar l’efecte fiscal i orientar les seves decisions.
 • En cas de requeriment per part de l’Administració, diligència en la tramitació de l’expedient, per tal de buscar el millor resultat pel contribuent.

Impost sobre el Valor Afegit

 • Revisió i anàlisi de llibres de factures emeses, rebudes i bens d’inversió.
 • Tramitació i presentació de totes les declaracions i resums anyals. (Model 303/390 i Model 311) 
 • Assessorament de l’efecte de l’IVA en determinades operacions comercials i/o mercantils.
 • En cas de requeriment per part de l’Administració, diligència en al tramitació de l’expedient per tal de buscar el millor resultat pel contribuent.
 • Tramitació d’alta d’operador intracomunitari.
 • Assistència en cas d’Inspecció per part de l’Administració.

Impost sobre Activitats Econòmiques

 • Tramitació d’altes i baixes d’activitats econòmiques (model 037).
 • Comprovació que l’epígraf IAE coincideixi amb l’activitat desenvolupada (model 037).
 • Assistència en cas de requeriment per part de l’Administració.

Retencions i ingressos a compte de l’Impost sobre la Renda

 • Preparació i comprovació dels models d’ingrés de retencions al personal, professionals, administradors, etc., i els resums anyals (model 111 i 190).
 • Preparació i comprovació dels models de retencions de capital mobiliari, i resums anyals (model 123 i 193).
 • Preparació i comprovació dels models de retencions dels lloguers, i resums anyals (model 115 i 180).
 • Certificats anyals d’ingressos i retencions per a la confecció de la declaració de l’Impost sobre la Renda.
 • Preparació de les entregues a compte de la renta (Model 130/131)

Impost sobre Transmissions Patrimonials

 • Preparació, tramitació de tota classe d’escriptures, incloent la liquidació dels impostos i la seva inscripció en els registres corresponents.
 • Assessorament de l’efecte de l’ITP en determinades operacions.
 • En cas de requeriment per part de l’Administració, diligència en al tramitació de l’expedient per tal de buscar el millor resultat pel contribuent.