Contractes

 • Assessorament general en dret contractual.
 • Revisió i redacció de contractes de tot tipus.
 • Arrendament i propietat horitzontal: revisió i redacció de contractes arrendament de vivenda i local comercial, d’arrendament amb opció a compra ... i els seus efectes fiscals.
 • Ingrés de fiances a l’INCASOL.
 • Reclamació de quantitats per incompliment de contractes (procediments monitoris, demandes de judici verbal i ordinari, execució de sentències,...).
 • Tramitació d’expedient de desnonaments.
 • Tramitació i obtenció de cèdules d’habitabilitat.
 • Assessorament en dret hipotecari. 
 • Executius i Declaratius.
 • Drets reals
 • Modificacions/Consultes al cadastre.
 • Assumptes relacionats amb la Llei del sòl.
 • Obtenció de notes simples del Registre de la Propietat.