Assessorament fiscal

Impost sobre Societats

 • Estudi i anàlisi dels Estats Financers i càlcul de l’Impost sobre Societats, comentant el resultat amb el client.
 • Tramitació i presentació dels models oficials de Impost sobre Societats (model 200).
 • Pagaments a compte de l’Impost sobre Societats, segons lleis de pressupostos (model 202). 
 • Per a les empreses acollides al règim de pagaments a compte segons balanç, anàlisi dels Estats Financers intermedis previ càlcul del pagament a compte de l’Impost sobre Societats. 
 • Estudi i quadres d’amortitzacions fiscals (Plans d’amortització).
 • Preparació de documentació fiscal complementària (Ajustos leasing, llibertat amortització...)
 • Per a les empreses obligades a portar documentació de les Operacions Vinculades, estudi exhaustiu del tema i preparació de la documentació necessària a tenir a disposició de l’Administració.
 • En cas de requeriment per part de l’Administració, diligència en al tramitació de l’expedient per tal de buscar el millor resultat pel contribuent.
 • Assistència en cas d’Inspecció per part de l’Administració.

Impost sobre Activitats Econòmiques

 • Tramitació d’altes i baixes d’activitats econòmiques (model 036).
 • Comprovació de conformitat entre l’activitat de l’empresa i l’objecte social que marquen els Estatuts de la Societat. (model 036).
 • Revisió anual dels paràmetres, base de càlcul de la quota de IAE, per tal que s’ajustin a la realitat vigent de l’empresa.
 • Assistència en cas d’Inspecció per part de l’Administració.

Retencions i ingressos a compte de l’Impost sobre la Renda

 • Preparació i comprovació dels models d’ingrés de retencions al personal, professionals, administradors, etc., i els resums anyals (model 111 i 190).
 • Preparació i comprovació dels models de retencions de capital mobiliari, i resums anyals (model 123 i 193).
 • Preparació i comprovació dels models de retencions dels lloguers, i resums anyals (model 115 i 180).
 • Certificats anyals d’ingressos i retencions per a la confecció de la declaració de l’Impost sobre la Renda.

Impost sobre el Valor Afegit

 • Revisió i anàlisi de llibres de factures emeses, rebudes i bens d’inversió.
 • Tramitació i presentació de totes les declaracions i resums anyals. (Model 303/390)
 • Assessorament de l’efecte de l’IVA en determinades operacions comercials i/o mercantils.
 • En cas de requeriment per part de l’Administració, diligència en al tramitació de l’expedient per tal de buscar el millor resultat pel contribuent.
 • Tramitació d’alta d’operador intracomunitari.
 • Assistència en cas d’Inspecció per part de l’Administració.

Impost sobre Transmissions Patrimonials

 • Preparació, tramitació de tota classe d’escriptures, incloent la liquidació dels impostos i la seva inscripció en els registres mercantils o de la propietat.
 • Assessorament de l’efecte de l’ITP en determinades operacions.
 • En cas de requeriment per part de l’Administració, diligència en al tramitació de l’expedient per tal de buscar el millor resultat pel contribuent.